Силверио

СИЛВЕРИО е ранна осилеста зимна пшеница с висока абсолютна маса и реални предимства при динамични климатични условия. Слабо чувствителна на ниски температури, ниско чувствителна на полягане и със силно братене. Толерантна към Хлортолурон (Chlortoluron).

ЗАСЯВАНЕ И ПОСЕВНА НОРМА: Последната седмица на септември и първата на

октомври. Посевната норма е мин. 350 кълняеми семена на м2.

ЗА СЕМЕПРОИЗВОДНИ ПОСЕВИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА: Високо съдържание на про-

теин, висока маса на 1000 семена.

ПРЕДИМСТВА: Пшеница с висок добивен и качествен потенциал. Притежава комплексна пластичност към различни почвено-климатични условия.

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ: Слаба чувствителност към мана и кафява ръжда, слабо чувствителна към Септориоза (Septoriosa spp.) и толерантна към Фузариум (Fusarium spp.).