Теренова

Теренова ен ово поколение оргaно-минерален тор с високо съдържание на фосфохумати и фосфофулвати, основни хранителни вещества, микроелементи, осмопротекторни агенти като пролин, серин, аргинин и естествени вещества с хормонална активност, които подобряват развитието на корените.
Теренова се препоръчва за подобряване плодородието на почвата, насърчаване и засилване развитието на корените, увеличава наличността и усвояването на хранителните вещества от почвата.

Предимства:

  • Чиста храна.
  • Силен корен.
  • Структуриране на почвата.
  • Доставя усвоим Фосфор и освобождава Фосфора в почвата.
  • Активира полезната микробиална флора.
  • Протектор за посева (намаля физиологичното забавяне при неблагоприятни условия).
  • Стимулира растежа.
  • Увеличава катионния обмен

Препоръки:
Теренова подобрява плодородието на почвата, насърчава развитието на корените, увеличава наличността и усвояването на хранителни вешества, особено на фосфора в почвата.
Теренова може да се използва при смеси с течни торове, но силно препоръчваме първо да проведете изпитания за
потвърждаване на съвместимостта.